Oferta kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw

Optymalizacja kosztów zakupu nośników energii

images

Czy cena, którą płacisz za energię nie może być niższa? Jeśli tak to od czego ona zależy i jakie działania należy podjąć, aby zaoszczędzić pieniądze?

W wielu przypadkach oszczędności dla Klienta przynosi nawet sama zmiana umowy na zakup nośników energii - mocy zamówionej, taryfy lub sprzedawcy. Dotyczy to przede wszystkim MŚP przyłączonych do sieci niskiego napięcia (grupa taryfowa C), ale także gazu i ciepła dostarczanego z sieci. Usługa "optymalizacji taryfy" jest zazwyczaj przeze mnie realizowana w formule fixed fee + success fee. Beneficjent udostępnia swoją dokumentację rozliczeniową oraz udziela informacji pozwalających ustalić profil obciążeń. Analiza jest przeprowadzana za uzgodnioną miedzy Stronami opłatę, na pokrycie kosztów jej przeprowadzenia. Jeżeli rekomendacje wskażą celowość zmiany taryfy lub sprzedawcy to oszczędności przez najbliższe 12 m-cy będą dzielone po połowie pomiędzy Klientem a Co-OPERATIO.

Oczywiście pomagam przygotować wszystkie dokumenty i przeprowadzić procedurę zmiany taryfy lub zmiany sprzedawcy energii/gazu/ciepła. Szczegółowe uzgodnienia pozostają do negocjacji.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Przeglądy energetyczne

images

Przegląd gospodarki energetycznej, zwany także audytem uproszczonym lub audytem walk-through, pozwala zidentyfikować obszary, które rokują największy potencjał poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie oraz wyeliminować najważniejsze błędy w organizacji pracy lub eksploatacji maszyn i urządzeń.

Audyt taki polega na ogólnej, szacunkowej ocenie gospodarki energetycznej, wykonywanej głównie w oparciu o wizję lokalną obiektu i dokumenty rozliczeniowe za poszczególne nośniki energii. Nie bierze się w nim pod uwagę wielkości nakładów inwestycyjnych, lecz wylicza potencjalne oszczędności energii możliwe do osiągnięcia w wyniku zaleceń poaudytowych.

Cechą audytu uproszczonego jest krótki czas realizacji. Główne jego etapy to najczęściej 1-3 dniowa wizyta w zakładzie i około dwutygodniowy okres opracowania raportu. Do jego przeprowadzenia nie potrzeba angażować dużego zespołu ekspertów - zazwyczaj wykonuje go jedna, dwie lub trzy osoby, zależnie od reprezentacji branż energetycznych w poddawanym analizie obiekcie.

Przegląd energetyczny pozwala zidentyfikować obszary, które rokują największy potencjał poprawy efektywności energetycznej w zakładzie oraz wyeliminować najważniejsze błędy w organizacji pracy lub eksploatacji maszyn i urządzeń.
Może on być etapem wstępnym dla audytu szczegółowego (nazywany wówczas preaudytem). O audycie szczegółowym przeczytasz więcej poniżej. Efektem wdrożenia zaleceń z przeglądu są oszczędności energii i bezpośrednio z nimi związane oszczędności pieniędzy.

Uważam, że regularne przeprowadzanie audytu typu "walk through" co kilka lat stanowi minimum racjonalnego zaangażowania każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego w obszarze efektywności energetycznej.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Audyty energetyczne

images

Audyt energetyczny jest narzędziem analitycznym wspierającym racjonalne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie. Celem audytu jest poprawa efektywności energetycznej skutkująca realnymi oszczędnościami zużywanej energii pierwotnej i opłatami temu zużyciu towarzyszącymi.

Standardowy audyt energetyczny obejmuje zawsze te same komponenty:

 • identyfikację stanu istniejącego, albo używając terminologii Protokołu IPMVP - ustalenie stanu bazowego,
 • ocenę potencjału oszczędności energii
 • wskazanie środków racjonalizacji – zmniejszenia zużycia energii czyli zwiększenia efektywności energetycznej
 • ocenę ekonomiczną przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.


Identyfikacja stanu istniejącego jest elementem podstawowym, który pozwala zapoznać się audytorowi z obiektem oraz umożliwia ilościowe określenie stanu odniesienia. Etap ten wymaga wizji lokalnych, często pomiarów obiektowych oraz konsultacji z personelem Zamawiającego. Ocena potencjału oszczędności (etap 2) to część analityczno-obliczeniowa, która przeprowadzana jest w zaciszu biura audytora. W trakcie prac audytor wykorzystuje swoją wiedzę i narzędzia obliczeniowe.

Etap trzeci to wskazanie środków racjonalizacji, gdzie audytor może rozwinąć skrzydła wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i kreatywność. Proponowane rozwiązania muszą być wiarygodne, ale od szerokości horyzontów audytora zależy czy ograniczy się on do zamkniętej listy typowych zabiegów modernizacyjnych, czy też podejdzie do tematu kompleksowo uwzględniając innowacje i "state of the art" rozwiązań przemysłowych. Zawartość tej części opracowania znacząco różni się w zależności od zespołu realizującego zadanie, co może stanowić trudność w porównywaniu ofert na wykonanie audytu przez różnych wykonawców. Tutaj są jednak ukryte potencjalne efekty z audytu dla Klienta - reszta to rzemiosło.

Ocena ekonomiczna zaproponowanych przedsięwzięć to etap, który wymaga przede wszystkim zdolności do właściwej oceny nakładów finansowych na inwestycje gdyż oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii zwykle określone są w etapach wcześniejszych.

W działalności produkcyjnej do najwyższych kosztów zalicza się koszty materiałów i półproduktów, osobowe koszty pracy oraz koszty energii. Audyt energetyczny pomaga wyeliminować marnotrawstwo dotyczące tej ostatniej pozycji. Czasem może to być czynnik decydujący o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej nad rynkowymi rywalami.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Białe certyfikaty

images

System świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) został wprowadzony w Polsce Ustawą o Efektywności Energetycznej w 2011 roku, a od roku 2016 (nowa ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016) w istotny sposób zmieniła jego zasady. Obserwacja rynku daje przesłanki do stwierdzenia, że wciąż bardzo wiele Podmiotów nie wykorzystuje możliwości jakie są z białymi certyfikatami związane. Zakończyła się już epoka przetargów i pod zwykłymi warunkami każdy może uzyskać białe certyfikaty, wnioskując o nie na etapie planowania modernizacji pro-oszczędnościowych.

Białe Certyfikaty są notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii prawami majątkowymi oznaczonymi symbolem PMEF. Reprezentują one zaoszczędzoną energię finalną (wcześnie pierwotną), wyrażoną w toe, w wyniku wdrożenia przedsięwzięć służących poprawie energetycznej, zgłoszonych i wybranych w ramach przetargu URE (system aukcyjny) lub w trybie postępowania administracyjnego - wniosków do Prezesa URE. Popyt na te walory wynika z obowiązków na uczestników rynku energii nałożonych zapisami ustawy o efektywności energetycznej. Wartość białego certyfikatu podlega prawom popytu i podaży na rynku towarowym organizowanym przez TGE z ograniczeniem ceny do wysokości opłaty zastępczej - w 2016r 1000 zł/toe, w 2017 - 1500 zł/toe (waloryzowane o 5% w latach następnych).

Jeżeli planujesz wdrożenie przedsięwzięć, w wyniku których oszczędności energii (ciepła lub paliw) przekroczą 420 GJ/rok lub energii elektrycznej - 120 MWh/rok to możesz być beneficjentem tego systemu. Oferuję Ci:

 • doradztwo, w celu wstępnej weryfikacji sensowności starania się o białe certyfikaty
 • przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej ex ante (dla planowanych przedsięwzięć) i ex post (dla wdrożonych przedsięwzięć) w celu potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego
 • opracowanie wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej i pomoc w kompletacji załączników
 • udział w warsztatach / szkoleniu, w czasie których wyjaśniam praktyczne, formalno-prawne i techniczne, aspekty systemu wsparcia efektywności energetycznej

Jestem otwarty na możliwość występowania w charakterze podmiotu upoważnionego, reprezentując Państwa Firmę przed URE w celu pozyskania białych certyfikatów na planowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Analizy techniczno-ekonomiczne

images

Oferuję opracowanie ekspertyz, studiów przedprojektowych, studiów wykonalności lub celowości, koncepcji, biznesplanów itp. analiz o charakterze techniczno-ekonomicznym dotyczących obszaru energetyki. Adresatami tej części oferty są przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające lub planujące inwestycje we własne źródła wytwórcze oraz jednostki samorządowe i instytucje publiczne. Do typowych opracowań można zaliczyć:

 • studium celowości przedsięwzięcia
 • studium możliwości przedsięwzięcia
 • studium wykonalności przedsięwzięcia
 • biznesplan przedsięwzięcia
 • koncepcja programowo-przestrzenna
 • karta informacyjna, raport oddziaływania na środowisko
 • analiza ryzyka i inne...


Po co takie opracowania?
Czasami są wymagane przez organa samorządowe w ramach procesu inwestycyjnego czy też przez banki lub inne instytucje finansujące - zwłaszcza w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną. Ale najważniejsza jest ich użyteczność dla samego Inwestora, który dzięki przedstawionym wynikom dostaje wiedzę jakie ryzyka i jaki potencjał drzemie w analizowanym projekcie z punktu widzenia niezależnego zewnętrznego eksperta. Taka świadomość jest nieocenionym elementem zarządzania ryzykiem i podejmowania odpowiedzialnych decyzji biznesowych.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Finansowanie przedsięwzięć

images

W życiu tak bywa, ze niektóre projekty podejmuje się tylko wtedy, gdy jest do dyspozycji kapitał na atrakcyjnych warunkach. Dlatego staram się śledzić na bieżąco ofertę programową NFOŚiGW i innych instytucji finansowych.

Oferuję wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, w tym także ze środków publicznych, na wdrożenia związane z branżą energetyczną oraz ochroną środowiska. Przygotowuję część merytoryczną wniosków aplikacyjnych i pomagam w rozliczaniu projektów. Przykłady:

 • Programy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
 • PolSEFF2
 • Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
 • środki UE - POIiŚ, RPO, LIFE...
 • aplikacje kredytowe dla banków
 • Pomagam także uzyskać premię w postaci białych certyfikatów.

  Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Warsztaty i szkolenia

images

Działalność szkoleniową podejmuję zarówno jako trener oraz/lub jako organizator wydarzeń szkoleniowych.

Jako trener przygotowuję dedykowane szkolenia branżowe dotyczące efektywności energetycznej i zagadnień pokrewnych. Mogą one obejmować np. interpretację przepisów ustawy o efektywności energetycznej w odniesieniu do kwalifikowalności przedsięwzięć, po zrealizowaniu których można ubiegać się o premię w postaci białych certyfikatów, czy też jak zarządzać energią w firmie lub ryzyk i korzyści związanych z inwestycja w źródło kogeneracyjne itd. Takie szkolenia przeprowadzam osobiście lub we współpracy ze współpracującymi ze mną ekspertami.

Jako organizator jestem otwarty na przygotowanie dla Państwa wydarzenia - warsztatów, szkolenia, konferencji - obejmujących obszary spoza mojej wiedzy eksperckiej. W szczególności mogą to być tzw. szkolenia miękkie wzmacniające kompetencje personalne Państwa zespołu pracowników. Po określeniu celu i zakresu tematycznego takiego eventu staram się pozyskać trenerów i przygotować dla Państwa najlepszą ofertę.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną