Projekty dotyczące fermentacji beztlenowej substancji organicznych

Możliwościami zagospodarowania odpadów organicznych do produkcji energii zacząłem zajmować się w 2004 roku. W tym czasie poszerzyłem swoją wiedzę o procesie fermentacji beztlenowej i stanie techniki biogazowej w ramach kursu "Biogas Technology" na Uniwersytecie w Halmstadt w Szwecji. Miałem okazję poznać różne rozwiązania technologiczne - skandynawskie i niemieckie - i współpracować z dostawcami technologii na rzecz wdrożenia w Polsce biogazowni rolniczych i utylizacyjnych. Z tego czasu pochodzi też kilka moich publikacji w celu popularyzacji tej dobrej praktyki zagospodarowania nawozów naturalnych i innych odpadów i pozostałości organicznych. Fermentacja beztlenowa to w końcu metoda wynaleziona przez samą naturę i testowania przez nią od blisko 4 mld lat (archea bakterie metanogenne należą do najstarszych mikroorganizmów występujących na Ziemi). Projekty tego typu w naszym kraju napotykają jednak na duże trudności ze względu na niefortunnie przyjęty system wsparcia energii z OZE, nie uwzględniający ekonomicznego zróżnicowania poszczególnych technologii i tym samym promujący rozwiązania najtańsze - współspalanie biomasy i turbiny wiatrowe. Przeszkodą są też zbyt dobre warunki dla biogazu przyjęte w krajach z nami sąsiadujących, przez co dostawcy technologii często nie są w stanie dostosować się do naszego rynku oraz brną w niewłaściwym kierunku dominacji celowych upraw roślinnych w strukturze substratów dla biogazowni. Jednak rynek w krajach ościennych jest już bliski stanu nasycenia i należy się liczyć ze wzrostem zainteresowania branży Polską, ze względu na nasz potencjał surowcowy.

W latach 2004-2008 odpowiadałem za energetykę odnawialną w NILU Polska. W tym czasie wykonałem (lub byłem) koncepcje, analizy przedinwestycyjne, raporty oddziaływania na środowisko oraz wnioski o dofinansowanie kilku projektów biogazowych, m.in. dla Farmutil HS, AGRO WARMIA Sp. z o.o., Gospodarstwa Rolnego Wenecja II czy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

W latach 2009-2010 byłem ekspertem ds. biogazowni rolniczych dla Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Ze względu na trudną sytuację na rynku cukru i zmniejszające się z roku na rok kontrakty podjęliśmy inicjatywę systemowej budowy biogazowni rolniczych w regionach gdzie wygaszano cukrownie w oparciu o potencjał biomasowy plantatorów buraka cukrowego, którzy mieli być udziałowcami i docelowo właścicielami instalacji, do której dostarczaliby biomasę. Niestety do projektu udało się przekonać tylko niektórych większych plantatorów, a rzesza rozproszonych pozostała nieufna. Stworzony model biznesowy oparty o emisję akcji/obligacji nie został zrealizowany. W tym czasie przygotowałem kilka koncepcji biogazowni rolniczych dla dużych gospodarstw rolnych i hodowlanych w różnych częściach Polski oraz doradzałem TAURON w projektach biogazowych i biomasowych.

Od 2011 roku działam pod szyldem Co-OPERATIO często podejmując się podzleceń na rzecz innych podmiotów. Wykonałem kilkanaście opracowań dla firmy PGEE Sp. z o.o., które obejmowały m.in. biogazowy program inwestycyjny na Dolnym Śląsku dla KGHM TFI. Wybrane, przykładowe tytuły można znaleźć na stronie wykaz realizacji lub na grafikach znajdujących się poniżej.

Publikacje i referaty na konferencjach
  • Mustamäki S., Piątek R.: Experiences with biogas plant modernization with ADA reactor. "Paliwa z odpadów V", Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2005.
  • Piątek R., Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu - przykłady nowoczesnych technologii, Konferencja Naukowo-Techniczna "Odnawialne Źródła energii w województwie śląskim. Zasoby, techniki i technologie oraz systemy wykorzystania OZE", Katowice, 22.04.2005
  • Piątek R., Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania odpadów pochodzenia zwierzęcego, Materiały Konferencyjne XIX Zjazdu Termodynamików, Sopot 5-8 IX 2005r.
  • Piątek R.: Burak cukrowy jako potencjalny substrat do produkcji biogazu. Forum Roślin Energetycznych, POLAGRA PREMIERY, Poznań 2010.
  • Piątek R.: Agroenergetyka jako alternatywny rynek zbytu dla producentów roślin przemysłowych. Dzień Buraka 2010, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
  • Piątek R.: Biogazownie - inwestycje warte uwagi. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego Nr 1/2010 (47).
  • Dubas J. W., Piątek R.: Identyfikacja przykładowego projektu biogazowego - wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. Wykorzystanie biomasy w energetyce - aspekty ekonomiczne i ekologiczne, Koszalin 2011.
  • Piątek R.: Aspekty prawne związane z biogazowniami. Regionalna konferencja FDPA "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska" w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 19 XI 2013.
  • Piątek R.: Aspekty ekonomiczne. Regionalna konferencja FDPA "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska" w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 19 XI 2013.

Podobne projekty

Biogazownie umożliwiają utylizację odpadów organicznych z jednoczesną produkcją energii elektrycznej i ciepła. Do ich wad można zaliczyć przede wszystkim relatywnie wysokie nakłady inwestycyjne