Audyty energetyczne

Opracowania zatytułowane "audyt energetyczny" mogą się znacząco różnić w zależności od audytowanego obiektu, celu sporządzania audytu oraz wymaganego poziomu szczegółowości przeprowadzanych analiz. O ile dla budynków procedura przeprowadzania audytu energetycznego została głęboko zestandaryzowana (audyt termomodernizacyjny, audyt remontowy) to w przypadku procesów technologicznych wskazane są jedynie ogólne wytyczne, którymi należy się kierować. Takiego zadania nie realizuje także pojedynczy audytor, jak to wystarcza w przypadku budynków, ale zespół inżynierów specjalistów z poszczególnych branż, które mają decydujące znaczenie w konkretnym obiekcie. Audyt może mieć charakter przeglądowy - być przeprowadzany w krótkim czasie w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów gospodarki energetycznej lub charakter szczegółowy, z możliwie dokładnym bilansem węzła technologicznego, urządzenia, linii produkcyjnej lub kompleksowo - całego zakładu.

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła rozróżnienie na kolejne dwa typy audytów. Pierwszy, zwany początkowym lub ex ante, to pełny audyt efektywności energetycznej, obejmujący zarówno identyfikację stanu bazowego, potencjał oszczędności, rekomendacje poprawy efektywności energetycznej oraz analizy ekonomiczne rekomendowanych przedsięwzięć. Drugi, zwany audytem końcowym (lub ex post) jest znacznie prostszy i koncentruje się wyłącznie na opisie zrealizowanego przedsięwzięcia oraz obliczeniu i zweryfikowaniu średniorocznych oszczędności energii dzięki temu przedsięwzięciu uzyskanych. Wszystko w celu właściwego przygotowania deklaracji przetargowej pod pozyskanie białych certyfikatów.

Moje doświadczenia z audytami dotyczą głównie zakładów przemysłowych. Już w czasie pracy w Instytucie Techniki Cieplnej byłem członkiem zespołu realizującego audyty dla Cementowni Górażdże, i Cementowni Strzelce Opolskie oraz Energetyka Dwory. W ostatnich latach byłem członkiem zespołu ABB, który realizował audyty w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie i walcowni Interspeed Trade w Ostrowcu Świętokrzyskim dofinansowane przez NFOŚiGW w ramach programu Efektywne Wykorzystanie Energii. Ostatnio wykonywałem audyty końcowe dla Elektrowni Jaworzno III w celu zgłoszenia na przetarg URE i pozyskania świadectw efektywności energetycznej.
Moje dotychczasowe obszary doświadczeń obejmowały głównie wykorzystanie energii odpadowej (ciepła i energii chemicznej), procesy spalania paliw, rekuperację, źródła ciepła i energii elektrycznej (kotły, kogeneracja gazowa, ORC), odnawialne źródła energii, układy chłodzenia wodnego, układy pompowe, instalacje sprężonego powietrza i sterowanie napędami elektrycznymi.

Zapraszam do współpracy.


Podobne projekty

Audyty efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych przynoszą wymierne korzyści. Od roku 2015 dla dużych przedsiębiorstw muszą być obowiązkowo przeprowadzane co 4 lata